Všeobecné Obchodní Podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 ÚVOD

1.1 Internetové stránky https://i-vignette.com a (dále jen „Internetové stránky“) provozuje společnost NJ Travel B.V., Identifikační č.: 63133792, se sídlem Steenplaetsstraat 6, Unit 4.14 Rijswijk, Nizozemí (dále jen „Společnost“).
1.2 Společnost nabízí svým zákazníkům službu zprostředkování úhrady poplatku za užití zpoplatněných rakouských a slovenských pozemních komunikací (dále jen „Služba“).
1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro Internetové stránky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané prostřednictvím Internetových stránek.
1.4 Zákazník je každý návštěvník Internetových stránek, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „Zákazník“).
1.5 Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Spotřebitel“).
1.6 Poplatek za užití zpoplatněných rakouských a slovenských pozemních komunikací Společnost uhradí za Zákazníka přímo provozovateli následujících stránek:
(a) https://shop.asfinag.at/ v případě, že chce Zákazník využít služby zprostředkování úhrady poplatku za užití zpoplatněné rakouské pozemní komunikace,
(b) https://eznamka.sk/ v případě, že chce Zákazník využít služby zprostředkování úhrady poplatku za užití zpoplatněné slovenské pozemní komunikace.
1.7 Zákazník bere na vědomí, že předmětem Služby není prodej elektronických dálničních známek, ani poskytování práv k užívání pozemních komunikací. Společnost není obchodním partnerem žádného orgánu veřejné moci, který poplatky za užití pozemních komunikací vybírá.
1.8 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v písemné smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.9 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetových stránek. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.10 Znění VOP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
1.11 Zákazníkem vstupem na některou z Internetových stránek stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a zavazuje se jimi řídit.

2 UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Pro objednání Služby Zákazník učiní následující kroky:
(a) klikne na tlačítko „Zažádat“ nebo „Objednat“;
(b) vybere typ vozidla, které chce užít na placených pozemních komunikací;
(c) vybere období, kdy chce po placených pozemních komunikacích cestovat;
(d) potvrdí zadané údaje a kliknutím na tlačítko „souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“ potvrdí souhlas s těmito VOP;
(dále společně jen jako „Objednávka“).
2.2 Před zasláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v Objednávkovém formuláři a potvrzení Zákazníka o tom, že se seznámil s těmito VOP.
2.3 Objednávka Zákazníka učiněná prostřednictvím Internetových stránek je závazným návrhem na uzavření Smlouvy se Společností. Společnost potvrdí neprodleně doručení Objednávky systémem Internetových stránek na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“), přičemž toto potvrzení je akceptací návrhu Objednávky na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení Objednávky na Elektronickou adresu Zákazníka.
2.4 Všechny Objednávky přijaté Společností jsou závazné.
2.5 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.
2.6 Smlouva je právním důvodem, na základě kterého Společnost za Zákazníka jedná.

3 CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Internetové stránky obsahují informace o ceně Služby a ceně samotného poplatku za užití slovenských nebo rakouských zpoplatněných pozemních komunikací. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud je uplatňována). Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Internetových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2 Cenu Služby a poplatku za užití slovenských nebo rakouských zpoplatněných pozemních komunikací může Zákazník uhradit Společnosti následujícími způsoby:
(a) bezhotovostně převodem na účet Společnosti;
(b) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu;
(c) bezhotovostně prostřednictvím služby Paypal.
3.3 V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky (součtu ceny Služby a poplatku za užití slovenských nebo rakouských zpoplatněných pozemních komunikací) na účet Společnosti. Pokud Zákazník neuhradí cenu řádně a včas, Smlouva zaniká, pokud Společnost nesdělí Zákazníkovi jinak.
3.4 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Společnosti při uvedení cen na Internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není Společnost povinna dodat Službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

4 DODÁNÍ SLUŽBY

4.1 Služba je Zákazníkovi dodána tak, že mu po zaplacení ceny Služby a poplatku za užití slovenských nebo rakouských zpoplatněných pozemních komunikací na Elektronickou adresu přijde potvrzení o zaplacení poplatku za užití rakouských nebo slovenských pozemních komunikací.

5 PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

5.1 Obecně má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.
5.2 Spotřebitel však odesláním Objednávky výslovně souhlasí, že mu bude Služba poskytnuta bezprostředně po zaplacení ceny, tzn. před koncem 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a proto Spotřebitel nemá právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
6.2 V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování Služby, je Zákazník povinen bezodkladně informovat Společnost o zjištěných vadách Služby, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Internetových stránkách.
6.3 Společnost je povinna Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
6.4 O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Společnost povinna Zákazníka informovat, a to na Elektronickou adresu Zákazníka.
6.5 Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
6.6 Spotřebiteli bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
6.7 Společnost nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou Služby, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Společnosti.

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodu nemožnosti uhradit poplatek za užití rakouských nebo slovenských zpoplatněných pozemních komunikací. Společnost o tomto bezodkladně informuje Zákazníka prostřednictvím jeho Elektronické adresy a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Zákazníkem.
7.2 Vyřizování stížností Zákazníka zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy contact@tolvignetten.nl. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Společnost na Elektronickou adresu Zákazníka.
7.3 Pokud je Zákazník spotřebitel, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je spotřebitel oprávněn použít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
7.4 Kontaktním místem pro spotřebitele podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

8 DORUČOVÁNÍ

8.1 Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná Zákazníkovi učiněna ve formě elektronické zprávy adresované na Elektronickou adresu Zákazníka.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
9.3 Kupní smlouva je archivována Společnosti v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
9.4 Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.
9.5 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. září 2021.

i-Vignette Logo i-Vignette

NJ Vignette BV je zprostředkovatelem a žádá o známku vaším jménem. NJ Vignette BV si za služby bere provize.

Smlouva bude uzavřena mezi vámi a oficiálním místem země, pro kterou dálniční známku požadujete.

Ceny na našem webu zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty.

NJ Vignette B.V., Steenplaetsstraat 6, Unit 4.14 (není určena návštěvám) , 2288AA Rijswijk, Niederlande. Obchodní komora: 88910652, Daně: NL864820458B01