Herroepingsrecht

U kunt dit document hier downloaden en printen.

Consumenteninformatie en herroepingsrecht

Indien u als consument buiten onze bedrijfsruimten of uitsluitend via zogenaamde communicatiemiddelen op afstand (bijvoorbeeld via e-mail, fax of brief) een overeenkomst wordt gesloten beschikt u over een wettelijk herroepingsrecht. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig van aard zijn. Houd er rekening mee dat wij onze diensten niet aanbieden aan consumenten die woonachtig zijn in Oostenrijk of aan consumenten met een Oostenrijks kenteken. Over het herroepingsrecht moet u het volgende weten:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen uw contract op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten (agentuurovereenkomst of machtigingsovereenkomst).

Het herroepingsrecht is beschikbaar voor consumenten op basis van de EU-richtlijn consumentenrechten en houdt in dat u als consument het recht heeft om binnen 14 dagen – zonder opgaaf van redenen – te herroepen.

Dit geldt voor overeenkomsten die buiten de bedrijfsruimte of via verkoop op afstand worden gesloten. NJ Vignet zou daarom de commissie verliezen bij herroeping - ondanks geleverde diensten - als de plaatsing en de vignetbestelling bij de betreffende vignetaanbieder plaatsvinden voordat deze 14 dagen zijn verstreken.Theoretisch zou NJ Vignette dus na het plaatsen van de bestelling (het afsluiten van het servicecontract) twee weken moeten wachten voordat hij tot aankoop overgaat. De klant kan echter vooraf verzoeken dat NJ Vignette met de service begint.

De consument heeft geen herroepingsrecht bij verkoop op afstand of bij overeenkomsten voor diensten buiten verkoopruimten indien NJ Vignette - op basis van een uitdrukkelijk verzoek van de consument en een bevestiging door de consument van zijn kennis van het verlies van het herroepingsrecht als de overeenkomst is gesloten volledig is vervuld - vóór het einde van de herroepingstermijn was de uitvoering van de dienst begonnen en werd de dienst vervolgens volledig verleend.

In het geval dat u het aanbod heeft aanvaard om namens u een digitaal vignet te regelen of aan te schaffen en de regeling of aankoop plaatsvindt vóór het einde van de herroepingstermijn van veertien dagen vanaf het sluiten van het contract en u uitdrukkelijk heeft verzocht dat wij als ondernemer dit hebben gedaan.

Als u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen begint met het uitvoeren van de dienst, moet u als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, een vergoeding betalen voor de dienst die tot het moment van herroeping is geleverd ( zie gevolgen annulering).

Indien onze dienstverlening volledig is verleend voordat de herroepingstermijn van veertien dagen is verstreken vervalt uw herroepingsrecht mits u dit vóór aanvang van onze dienstverlening doet:

(i) uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en(ii) tegelijkertijd uw kennis hebben bevestigd dat uw herroepingsrecht vervalt zodra aan onze contractuele verplichtingen is voldaan.

Uitoefenen herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons:

NJ Vignette BV
Steenplaetsstraat 6,
Unit 4.14 (géén bezoekadres)
2288AA Rijswijk

E-mailadres: contact@i-vignette.com
Telefoon: +31502100245

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (download hier), maar gebruik van dit formulier is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van de herroepingsverklaring die betrekking heeft op overeenkomsten die middels de bemiddelingsdienst van NJ Vignette BV tot stand zijn gekomen.

Gevolgen herroepingsrecht

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle* betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

*Als je hebt verzocht om de verrichting van de (bemiddelings)diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis heeft gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Europees modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)

Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroep/herroepen

Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

i-Vignette Logo i-Vignette

NJ Vignette B.V. is een bemiddelaar en vraagt voor u en op uw naam het vignet aan. NJ Vignette B.V. rekent hiervoor bemiddelingskosten.

Er komt een overeenkomst tot stand tussen u en de officiële instantie van het betreffende land dat het vignet afgeeft, voor wat betreft de vignetplicht.

Prijzen op onze website zijn inclusief btw.


NJ Vignette B.V., Steenplaetsstraat 6, Unit 4.14 (géén bezoekadres), 2288AA Rijswijk, Nederland. KvK: 88910652, btw-id: NL864820458B01